https://zaczarowany-ogrodek.pl/wp-content/uploads/2021/04/2.jpg

Zajęcia w żłobku


• CEL ZAJĘĆ
• Celem zajęć edukacyjnych jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie, dostosowane do wieku dziecka.

• SENSORYKA DLA SMYKA
• Sensoryka dla smyka to zabawy angażujące wszystkie zmysły malucha. Na tych zajęciach dzieci uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach dzieci pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą. Zajęcia te wspierają ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Motoryka mała to chwytanie, lepienie, ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców, motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała.
• Zajęcia mają również na celu pobudzenie twórczości dziecka. Tu liczy się proces twórczy, zabawa, radość i pomysłowość, a nie sam efekt (gotowa praca). Dziecko mam możliwość eksperymentowania z fakturami, kolorami, strukturą materiałów. Podczas zajęć wykorzystywane są również piłki, ścieżki sensoryczne, woreczki wypełnione ryżem itp..

• SŁOWA W AKCJI
• Są to zabawy, w których dzieci zdobywają i doskonalą umiejętności spostrzegania, nazywania, kategoryzowania, różnicowania, poszerzają słownictwo, ćwiczą mowę i myślenie. Zajęcia oparte są na rozmowach z dziećmi, czytaniu książek, opowiadań, wierszykach, ilustracjach. Czytamy dzieciom bajki, przechodząc od słuchania do aktywnego uczestniczenia dzieci w czytanych bajkach. W zajęciach wykorzystujemy również wykorzystujemy gry, tablice tematyczne, karty obrazkowe, historyjki.
• Proponujemy dzieciom różne aktywności z zakresu profilaktyki logopedycznej w wersji dostosowanej do wieku dziecka. Profilaktyka może być też zabawą. W ramach ćwiczeń oddechowych bawimy się w dmuchanie papierowych żaglówek na wodzie, dmuchawców z bibuły lub wyścigi styropianowych kulek. Wprowadzamy proste zabawy fonacyjne: naśladowanie odgłosów z otoczenia, wierszyki dźwiękonaśladowcze, naśladowanie śmiechu różnych osób, itp. W starszych grupach wprowadzamy prostą gimnastykę buzi i języka. W zabawie wprowadzamy ćwiczenia głosowe, np. mówienie szeptem , cicho-głośno, rymowanki ze zmiennym tempem, Mowa jest ściśle związana z ruchem, dlatego w zabawach ruch i taniec łączymy z wierszami i piosenkami.

• ODKRYWANIE ŚWIATA
• W cyklu zabaw odkrywanie świata proponujemy dzieciom różnego rodzaju zabawy i zajęcia edukacyjne wpierające rozwój poznawczy: rozwój mowy i myślenia, pamięci, spostrzegania. Poszerzamy wiedzę dziecka o otaczającym świecie wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne: plansze tematyczne, książki, rekwizyty, gry. Proponujemy dzieciom zabawy doświadczalne, edukacyjne, zapoznajemy z zawodami, porami roku, zwierzętami oraz innymi tematami z najbliższego otoczenia dziecka, dostosowując ich poziom do wieku dzieci.
• Odkrywanie świata to także zajęcia przyrodnicze: obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów, doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi. W ramach profilaktyki zdrowia prowadzimy zabawy tematyczne związane z codzienną higieną, myciem zębów.
• Odkrywając świat odkrywamy także drugiego człowieka. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka jest równie ważny. Dlatego proponujemy dzieciom zabawy z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, oglądamy obrazki sytuacyjne opisując zachowania i emocje.

• MUZYKA WOKÓŁ NAS - RYTMIKA
• Zabawy rytmiczne, muzyczne to nie tylko nauka i śpiewanie piosenek. To także poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od poważnej, poprzez rozrywkową, aż do muzyki wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki itp. To również samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. To także odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia poprzez taniec, ruch. Śpiewając i rytmizując głosem oraz płynnie i swobodnie poruszając się z maluchami, uczymy je rozumienia i tworzenia muzyki i rozwijamy ich wrażliwość słuchową.
• Wykorzystujemy elementy muzykoterapii. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.

• GIMNASTYKA DLA MALUCHA
• W naszym żłobku zwracamy uwagę na rozwój motoryczny dzieci i na doświadczenia ruchowe, które mają podstawowe znaczenie dla ich harmonijnego rozwoju. Wykorzystując naturalną chęć maluchów do ruchu, tańca i rytmizowania, proponujemy aktywności, podczas których poprzez kreatywną zabawę ruchową i taneczną, dzieci rozwijają m.in. zmysł równowagi. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnego typu materiałów, np. piłeczek, obręczy, chusty animacyjnej stymulują rozwój wszystkich innych zmysłów i rozbudzają dziecięcą twórczość. Podczas zabawy dziecko lepiej poznaje i poszerza swoje możliwości ruchowe, pogłębia relację z otoczeniem, a tym samym staje się bardziej pewne siebie.
• Zabawy ruchowe to także opowieści ruchowe, w których wykorzystujemy bieżącą tematykę: do opowieści spacerujemy, biegamy, zmieniamy rytm, chowamy się. Wykorzystujemy piosenki, które ilustrujemy ruchem, zachęcając do naśladownictwa.

• ZABAWY SWOBODNE
• Dzieci potrzebują czasu na swobodną aktywność, zabawy obok lub z rówieśnikami. Proponujemy dzieciom różne zabawy tematyczne, swobodne i kierowane. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Poza tym organizowane są zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne: dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, a także ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.
• Ważną potrzebą rozwojową jest potrzeba ruchu, dlatego dbamy, by jak najwięcej czasu dzieci spędzały na placu zabaw

https://zaczarowany-ogrodek.pl/wp-content/uploads/2021/04/1-3.png