Zajęcia dodatkowe

dzieci na zajęciach dodatkowych

Celem zajęć edukacyjnych jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie, dostosowane do wieku dziecka.

 

Sensoryka dla smyka

Sensoryka dla smyka to zabawy angażujące wszystkie zmysły malucha. Na tych zajęciach dzieci uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach dzieci pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą. Zajęcia te wspierają ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Motoryka mała to chwytanie, lepienie, ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców, motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała.
Zajęcia mają również na celu pobudzenie twórczości dziecka. Tu liczy się proces twórczy, zabawa, radość i pomysłowość, a nie sam efekt (gotowa praca). Dziecko mam możliwość eksperymentowania z fakturami, kolorami, strukturą materiałów. Podczas zajęć wykorzystywane są również piłki, ścieżki sensoryczne, woreczki wypełnione ryżem itp.


Słowa w akcji

dziecko i kolorowe literki

Są to zabawy, w których dzieci zdobywają i doskonalą umiejętności spostrzegania, nazywania, kategoryzowania, różnicowania, poszerzają słownictwo, ćwiczą mowę i myślenie. Zajęcia oparte są na rozmowach z dziećmi, czytaniu książek, opowiadań, wierszykach, ilustracjach. Czytamy dzieciom bajki, przechodząc od słuchania do aktywnego uczestniczenia dzieci w czytanych bajkach. W zajęciach wykorzystujemy również wykorzystujemy gry, tablice tematyczne, karty obrazkowe, historyjki.
Proponujemy dzieciom różne aktywności z zakresu profilaktyki logopedycznej w wersji dostosowanej do wieku dziecka. Profilaktyka może być też zabawą. W ramach ćwiczeń oddechowych bawimy się w dmuchanie papierowych żaglówek na wodzie, dmuchawców z bibuły lub wyścigi styropianowych kulek. Wprowadzamy proste zabawy fonacyjne: naśladowanie odgłosów z otoczenia, wierszyki dźwiękonaśladowcze, naśladowanie śmiechu różnych osób, itp. W starszych grupach wprowadzamy prostą gimnastykę buzi i języka. W zabawie wprowadzamy ćwiczenia głosowe, np. mówienie szeptem , cicho-głośno, rymowanki ze zmiennym tempem, Mowa jest ściśle związana z ruchem, dlatego w zabawach ruch i taniec łączymy z wierszami i piosenkami.


Odkrywanie świata

tablica sensoryczna

W cyklu zabaw odkrywanie świata proponujemy dzieciom różnego rodzaju zabawy i zajęcia edukacyjne wpierające rozwój poznawczy: rozwój mowy i myślenia, pamięci, spostrzegania. Poszerzamy wiedzę dziecka o otaczającym świecie wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne: plansze tematyczne, książki, rekwizyty, gry. Proponujemy dzieciom zabawy doświadczalne, edukacyjne, zapoznajemy z zawodami, porami roku, zwierzętami oraz innymi tematami z najbliższego otoczenia dziecka, dostosowując ich poziom do wieku dzieci.
Odkrywanie świata to także zajęcia przyrodnicze: obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów, doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi. W ramach profilaktyki zdrowia prowadzimy zabawy tematyczne związane z codzienną higieną, myciem zębów.
Odkrywając świat odkrywamy także drugiego człowieka. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka jest równie ważny. Dlatego proponujemy dzieciom zabawy z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, oglądamy obrazki sytuacyjne opisując zachowania i emocje.


Muzyka wokół nas – rytmika

kolorowe zabawki

Zabawy rytmiczne, muzyczne to nie tylko nauka i śpiewanie piosenek. To także poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od poważnej, poprzez rozrywkową, aż do muzyki wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki itp. To również samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. To także odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia poprzez taniec, ruch. Śpiewając i rytmizując głosem oraz płynnie i swobodnie poruszając się z maluchami, uczymy je rozumienia i tworzenia muzyki i rozwijamy ich wrażliwość słuchową.
Wykorzystujemy elementy muzykoterapii. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.


Gimnastyka dla malucha

dziecko wykonujące figurę

W naszym żłobku zwracamy uwagę na rozwój motoryczny dzieci i na doświadczenia ruchowe, które mają podstawowe znaczenie dla ich harmonijnego rozwoju. Wykorzystując naturalną chęć maluchów do ruchu, tańca i rytmizowania, proponujemy aktywności, podczas których poprzez kreatywną zabawę ruchową i taneczną, dzieci rozwijają m.in. zmysł równowagi. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnego typu materiałów, np. piłeczek, obręczy, chusty animacyjnej stymulują rozwój wszystkich innych zmysłów i rozbudzają dziecięcą twórczość. Podczas zabawy dziecko lepiej poznaje i poszerza swoje możliwości ruchowe, pogłębia relację z otoczeniem, a tym samym staje się bardziej pewne siebie.
Zabawy ruchowe to także opowieści ruchowe, w których wykorzystujemy bieżącą tematykę: do opowieści spacerujemy, biegamy, zmieniamy rytm, chowamy się. Wykorzystujemy piosenki, które ilustrujemy ruchem, zachęcając do naśladownictwa.


Zabawy swobodne

drewniana deska do zabawy

Dzieci potrzebują czasu na swobodną aktywność, zabawy obok lub z rówieśnikami. Proponujemy dzieciom różne zabawy tematyczne, swobodne i kierowane. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Poza tym organizowane są zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne: dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, a także ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.
Ważną potrzebą rozwojową jest potrzeba ruchu, dlatego dbamy, by jak najwięcej czasu dzieci spędzały na placu zabaw.