Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Głównym celem, przyświecającym wprowadzeniu bonu, jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?

Gdański Bon Żłobkowy przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

WAŻNE!

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

 

NA JAKI OKRES PRZYZNAWANY JEST BON ŻŁOBKOWY?

Gdański Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku pod warunkiem, że umowa o świadczenie usług zawarta jest na cały rok szkolny. W sytuacji, kiedy umowa zawarta jest na okres krótszy, świadczenie przyznawane jest na okres wskazany w umowie zawartą pomiędzy rodzicami a placówką niepubliczną.

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYZNAWANY JEST BON ŻŁOBKOWY?

Wysokość bonu żłobkowego stanowi różnicę między opłatą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej, a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków. Maksymalna wysokość bonu żłobkowego wynosi 500,00 zł miesięcznie.

 

KRYTERIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ BON:

Bon przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańska, które pracują i płacą podatki w Gdańsku, nie korzystają z urlopu wychowawczego i zrezygnują z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Osoby te muszą korzystać z niepublicznej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 – 5 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie (musi zostać zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem niepublicznym).

Jednocześnie dochody tych osób nie mogą przekraczać kwoty 2500 zł netto/ na jednego członka rodziny.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są:

w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Świadczeń,   w Gdańskim Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.